หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลพุเตย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพุเตย
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
นางจินตนา ทองใจสด
นายกเทศมนตรีตำบลพุเตย
สายด่วนนายก 081-811-1119
สภาพทั่วไป
 
 
ภูมิประเทศ
 
มีลักษณะพื้นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก มีสภาพภูมิอากาศเป็นลักษณะ แห้งและร้อน อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยประมาณ 35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 17 องศาเซลเซียส
 
ภูมิอากาศ
     
ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลพุเตย ส่วนใหญ่เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย ตลอดปี 25-30 องศาเซลเซียส แบ่งเป็น 3 ฤดู

ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคมของปีถัดไป
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 2 แห่ง คือ

วัดพุเตยประสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลพุเตย

วัดพุเตยวนาราม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลพุเตย
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
ในท้องถิ่นเทศบาลตำบลพุเตย มีประเพณีที่บุคคลทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอื่นๆ รู้จักดี ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สำคัญ ที่มีผู้ร่วมงานประเพณีดังกล่าวมากมาย เช่น
 
 
ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีดั้งเดิมที่มีแต่โบราณได้สืบทอด เป็นมรดกทางวัฒนธรรมติดต่อกันเรื่อยมา และเป็นประเพณีที่ประชาชนชาวอีสาน ซึ่งประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องการน้ำฝนในการประกอบอาชีพ โดยมีความเชื่อว่าผู้ที่ทำให้เกิดฝน คือ เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่บนสรวงสวรรค์ ดังนั้นเมื่อถึงฤดูการทำนา ปลูกข้าว ต้องมีการจุดบั้งไฟเพื่อเป็นการแจ้งให้เทพเจ้าบนสวรรค์ได้ทราบและได้ดลบันดาลให้ ฝนตกลงมา อันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพุเตย ส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานที่ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ และชาวอีสานได้มีความเชื่อ และถือปฏิบัติสืบมา จนเป็นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งที่ชุมชนจะขาดเสียมิได้ และเพื่อเป็นการ สืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงไว้ เทศบาลตำบลพุเตยจึงกำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยในงานจะมีการประกวดขบวนแห่รถบั้งไฟเอ้ การประกวดฟ้อนรำ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันบั้งไฟสูง
 
ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณ นอกจากมีการเล่นสาดน้ำเหมือนกันทั่วๆ ไปแล้ว ยังมีการ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือและเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา การสงฆ์น้ำพระพุทธรูป และพระสงฆ์ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และความร่มเย็นเป็นสุขแก่ตนเองและครอบครัว
 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ปฏิบัติกันในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จะมีการถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ใช้ที่วัดในช่วงเข้าพรรษา โดยเทศบาลตำบลพุเตย ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประจำทุกปี มีการรับและบริจาคเทียน มีขบวนแห่เทียนพรรษา การมอบเทียนพรรษาที่จำนำไปถวายวัดต่างๆ ขบวนฟ้อนรำของเด็ก เยาวชน และนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ
 
การศึกษาในชุมชน
   
โรงเรียนเอกชน รวม 3 แห่ง

โรงเรียนบุญญารักษ์วรานุสรณ์

โรงเรียนใจจำนงศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา (โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีบุญญารักษ์เดิม)
โรงเรียนเอกชน รวม 3 แห่ง

โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพุเตย จำนวน 1 แห่ง
 
การสาธารณสุขในชุมชน
         

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลพุเตย จำนวน 1 แห่ง

สถานบริการเอกชน จำนวน 6 แห่ง

ร้ายขายยา จำนวน 5 แห่ง
 
การคมนาคม
 
ส่วนใหญ่เป็นการคมนาคมทางรถยนต์ ไม่มีการคมนาคมทางรถไฟ ทางอากาศและทางน้ำ การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรใช้การคมนาคมทางรถยนต์ มีเส้นทางคมนาคมทางบก คือ ถนนหลวงสายสระบุรี - หล่มสัก (21) ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร - ตำบลพุเตย ประมาณ 230 กิโลเมตร ซึ่งผ่านตำบลพุเตยมีระยะทาง 3 กิโลเมตร
  ถนนในเขตเทศบาล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีดังนี้
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลัก) จำนวน 47 เส้นทาง
 
ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (สายหลัก) จำนวน 3 เส้นทาง
 
ถนนลูกรัง (สายหลัก) จำนวน 2 เส้นทาง
 
แหล่งน้ำ
   
แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญในเขตเทศบาล

พุน้ำร้อน แหล่งน้ำธรรมชาติในศูนย์บริการสุขภาพ “พุเตยสปา”

คลองกระสังข์ สำหรับทำการเกษตร

สระน้ำหนองปอ แหล่งน้ำธรรมชาติในสวนสาธารณะหนองปอ
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายกักน้ำ จำนวน 1 แห่ง
 
ไฟฟ้าในชุมชน
 
อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
การสื่อสารในชุมชน
   
โทรศัพท์

มีระบบเสียงตามสาย ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 95 %

มีเครือข่ายระบบ GSM , DTAC , True , TOT , TT&T, CAT
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

มีสำนักงานไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง และมีตู้โทรศัพท์บริการประชาชนตามจุดต่างๆ
 
ประปาในชุมชน
 
อยู่ในความรับผิดชอบของประปาส่วนภูมิภาคอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน
         
อุตสาหกรรม

มีโรงงานเย็บผ้าขนาดกลาง จำนวน 1 โรง
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

มีตลาดเอกชน จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้า จำนวน 320 แห่ง

ร้านค้าสะดวกซื้อ จำนวน 1 แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน ขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน ขนาดกลาง จำนวน 1 แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน ขนาดเล็ก จำนวน 5 แห่ง

ตู้บริการน้ำมันหยอดเหรียญ จำนวน 4 แห่ง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 1 แห่ง

ธนาคารออมสิน จำนวน 1 แห่ง
 
การท่องเที่ยว
   

มีสวนสาธารณะพุน้ำร้อน มีน้ำพุร้อนจากใต้ดิน ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์บริการสุขภาพของเทศบาลตำบลพุเตย (พุเตยสปา)

มีสวนสาธารณะหนองปอ (สระขนาดใหญ่)

ประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-811-1119
เทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
โทร : 056-797-650 โทรสาร : 056-797-678
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพุเตย
จำนวนผู้เข้าชม 2,939,263 เริ่มนับ 17 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10