หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพุเตย
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
นางจินตนา ทองใจสด
นายกเทศมนตรีตำบลพุเตย
สายด่วนนายก 081-111-1119
สภาพทั่วไป
 
 
ภูมิประเทศ
 
มีลักษณะพื้นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก มีสภาพภูมิอากาศเป็นลักษณะ แห้งและร้อน อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยประมาณ 35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 17 องศาเซลเซียส
 
ภูมิอากาศ
     
ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลพุเตย ส่วนใหญ่เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย ตลอดปี 25-30 องศาเซลเซียส แบ่งเป็น 3 ฤดู

ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคมของปีถัดไป
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 2 แห่ง คือ

วัดพุเตยประสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลพุเตย

วัดพุเตยวนาราม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลพุเตย
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
ในท้องถิ่นเทศบาลตำบลพุเตย มีประเพณีที่บุคคลทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอื่นๆ รู้จักดี ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สำคัญ ที่มีผู้ร่วมงานประเพณีดังกล่าวมากมาย เช่น
 
 
ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีดั้งเดิมที่มีแต่โบราณได้สืบทอด เป็นมรดกทางวัฒนธรรมติดต่อกันเรื่อยมา และเป็นประเพณีที่ประชาชนชาวอีสาน ซึ่งประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องการน้ำฝนในการประกอบอาชีพ โดยมีความเชื่อว่าผู้ที่ทำให้เกิดฝน คือ เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่บนสรวงสวรรค์ ดังนั้นเมื่อถึงฤดูการทำนา ปลูกข้าว ต้องมีการจุดบั้งไฟเพื่อเป็นการแจ้งให้เทพเจ้าบนสวรรค์ได้ทราบและได้ดลบันดาลให้ ฝนตกลงมา อันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพุเตย ส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานที่ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ และชาวอีสานได้มีความเชื่อ และถือปฏิบัติสืบมา จนเป็นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งที่ชุมชนจะขาดเสียมิได้ และเพื่อเป็นการ สืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงไว้ เทศบาลตำบลพุเตยจึงกำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยในงานจะมีการประกวดขบวนแห่รถบั้งไฟเอ้ การประกวดฟ้อนรำ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันบั้งไฟสูง
 
ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณ นอกจากมีการเล่นสาดน้ำเหมือนกันทั่วๆ ไปแล้ว ยังมีการ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือและเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา การสงฆ์น้ำพระพุทธรูป และพระสงฆ์ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และความร่มเย็นเป็นสุขแก่ตนเองและครอบครัว
 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ปฏิบัติกันในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จะมีการถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ใช้ที่วัดในช่วงเข้าพรรษา โดยเทศบาลตำบลพุเตย ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประจำทุกปี มีการรับและบริจาคเทียน มีขบวนแห่เทียนพรรษา การมอบเทียนพรรษาที่จำนำไปถวายวัดต่างๆ ขบวนฟ้อนรำของเด็ก เยาวชน และนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ
 
การศึกษาในชุมชน
   
โรงเรียนเอกชน รวม 3 แห่ง

โรงเรียนบุญญารักษ์วรานุสรณ์

โรงเรียนใจจำนงศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา (โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีบุญญารักษ์เดิม)
โรงเรียนเอกชน รวม 3 แห่ง

โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพุเตย จำนวน 1 แห่ง
 
การสาธารณสุขในชุมชน
         

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลพุเตย จำนวน 1 แห่ง

สถานบริการเอกชน จำนวน 6 แห่ง

ร้ายขายยา จำนวน 5 แห่ง
 
การคมนาคม
 
ส่วนใหญ่เป็นการคมนาคมทางรถยนต์ ไม่มีการคมนาคมทางรถไฟ ทางอากาศและทางน้ำ การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรใช้การคมนาคมทางรถยนต์ มีเส้นทางคมนาคมทางบก คือ ถนนหลวงสายสระบุรี - หล่มสัก (21) ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร - ตำบลพุเตย ประมาณ 230 กิโลเมตร ซึ่งผ่านตำบลพุเตยมีระยะทาง 3 กิโลเมตร
  ถนนในเขตเทศบาล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีดังนี้
 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลัก) จำนวน 47 เส้นทาง
 
ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (สายหลัก) จำนวน 3 เส้นทาง
 
ถนนลูกรัง (สายหลัก) จำนวน 2 เส้นทาง
 
แหล่งน้ำ
   
แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญในเขตเทศบาล

พุน้ำร้อน แหล่งน้ำธรรมชาติในศูนย์บริการสุขภาพ “พุเตยสปา”

คลองกระสังข์ สำหรับทำการเกษตร

สระน้ำหนองปอ แหล่งน้ำธรรมชาติในสวนสาธารณะหนองปอ
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายกักน้ำ จำนวน 1 แห่ง
 
ไฟฟ้าในชุมชน
 
อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
การสื่อสารในชุมชน
   
โทรศัพท์

มีระบบเสียงตามสาย ครอบคลุมพื้นที่ ประมาณ 95 %

มีเครือข่ายระบบ GSM , DTAC , True , TOT , TT&T, CAT
ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

มีสำนักงานไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง และมีตู้โทรศัพท์บริการประชาชนตามจุดต่างๆ
 
ประปาในชุมชน
 
อยู่ในความรับผิดชอบของประปาส่วนภูมิภาคอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน
         
อุตสาหกรรม

มีโรงงานเย็บผ้าขนาดกลาง จำนวน 1 โรง
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

มีตลาดเอกชน จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้า จำนวน 320 แห่ง

ร้านค้าสะดวกซื้อ จำนวน 1 แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน ขนาดใหญ่ จำนวน 1 แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน ขนาดกลาง จำนวน 1 แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน ขนาดเล็ก จำนวน 5 แห่ง

ตู้บริการน้ำมันหยอดเหรียญ จำนวน 4 แห่ง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 1 แห่ง

ธนาคารออมสิน จำนวน 1 แห่ง
 
การท่องเที่ยว
   

มีสวนสาธารณะพุน้ำร้อน มีน้ำพุร้อนจากใต้ดิน ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์บริการสุขภาพของเทศบาลตำบลพุเตย (พุเตยสปา)

มีสวนสาธารณะหนองปอ (สระขนาดใหญ่)

ประเพณีบุญบั้งไฟ ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-797-650
เทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
โทร : 056-797-650 โทรสาร : 056-797-678
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพุเตย
จำนวนผู้เข้าชม 1,530,455 เริ่มนับ 17 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10