หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพุเตย
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
นางจินตนา ทองใจสด
นายกเทศมนตรีตำบลพุเตย
สภาพทั่วไป
 
 
ภูมิประเทศ
 
มีลักษณะพื้นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก มีสภาพภูมิอากาศเป็นลักษณะ แห้งและร้อน อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยประมาณ 35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 17 องศาเซลเซียส
 
ภูมิอากาศ
     
ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลพุเตย ส่วนใหญ่เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย ตลอดปี 25-30 องศาเซลเซียส แบ่งเป็น 3 ฤดู

ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคมของปีถัดไป
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจำนวน 2 แห่ง คือ

วัดพุเตยประสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลพุเตย

วัดพุเตยวนาราม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลพุเตย
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
ในท้องถิ่นเทศบาลตำบลพุเตย มีประเพณีที่บุคคลทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดอื่นๆ รู้จักดี ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สำคัญ ที่มีผู้ร่วมงานประเพณีดังกล่าวมากมาย เช่น
 
 
ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีดั้งเดิมที่มีแต่โบราณได้สืบทอด เป็นมรดกทางวัฒนธรรมติดต่อกันเรื่อยมา และเป็นประเพณีที่ประชาชนชาวอีสาน ซึ่งประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องการน้ำฝนในการประกอบอาชีพ โดยมีความเชื่อว่าผู้ที่ทำให้เกิดฝน คือ เทพเจ้าผู้เป็นใหญ่บนสรวงสวรรค์ ดังนั้นเมื่อถึงฤดูการทำนา ปลูกข้าว ต้องมีการจุดบั้งไฟเพื่อเป็นการแจ้งให้เทพเจ้าบนสวรรค์ได้ทราบและได้ดลบันดาลให้ ฝนตกลงมา อันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพุเตย ส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานที่ย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ และชาวอีสานได้มีความเชื่อ และถือปฏิบัติสืบมา จนเป็นกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งที่ชุมชนจะขาดเสียมิได้ และเพื่อเป็นการ สืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงไว้ เทศบาลตำบลพุเตยจึงกำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยในงานจะมีการประกวดขบวนแห่รถบั้งไฟเอ้ การประกวดฟ้อนรำ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันบั้งไฟสูง
 
ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแต่โบราณ นอกจากมีการเล่นสาดน้ำเหมือนกันทั่วๆ ไปแล้ว ยังมีการ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือและเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา การสงฆ์น้ำพระพุทธรูป และพระสงฆ์ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และความร่มเย็นเป็นสุขแก่ตนเองและครอบครัว
 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ปฏิบัติกันในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จะมีการถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ใช้ที่วัดในช่วงเข้าพรรษา โดยเทศบาลตำบลพุเตย ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประจำทุกปี มีการรับและบริจาคเทียน มีขบวนแห่เทียนพรรษา การมอบเทียนพรรษาที่จำนำไปถวายวัดต่างๆ ขบวนฟ้อนรำของเด็ก เยาวชน และนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ
 
การศึกษาในชุมชน
   
โรงเรียนเอกชน รวม 3 แห่ง

โรงเรียนบุญญารักษ์วรานุสรณ์

โรงเรียนใจจำนงศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา (โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีบุญญารักษ์เดิม)
โรงเรียนเอกชน รวม 3 แห่ง

โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพุเตย จำนวน 1 แห่ง
 
การสาธารณสุขในชุมชน
         

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลพุเตย จำนวน 1 แห่ง

สถานบริการเอกชน จำนวน 6 แห่ง

ร้ายขายยา จำนวน 5 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-797-650
เทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
โทร : 056-797-650 โทรสาร : 056-797-678
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพุเตย
จำนวนผู้เข้าชม 1,059,459 เริ่มนับ 17 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10