ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบลพุเตย
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 28 พ.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25633,02412,69723,97029,87442,664-------112,229
ยอดยกมาตั้งแต่ 17 ม.ค. 2563 ถึง 31 ต.ค. 2562   872
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   113,101
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2563
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี