หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลพุเตย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพุเตย
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
นางจินตนา ทองใจสด
นายกเทศมนตรีตำบลพุเตย
สายด่วนนายก 081-811-1119
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.tessabanphutoei.go...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.tessabanphutoei.go...
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.tessabanphutoei.go...
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.tessabanphutoei.go...
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.tessabanphutoei.go...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go...
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.tessabanphutoei.go...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.tessabanphutoei.go...
o9 Social Network https://www.facebook.com/Tessa...
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.tessabanphutoei.go...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.tessabanphutoei.go...
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... รายงานการกำกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ 2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.tessabanphutoei.go... คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... คู่มือประชาชนตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... สถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2566  ตั้งแต่ 1 ต.ค.2565  ถึง 31 มี.ค.2566
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.tessabanphutoei.go... รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลพุเตย  ประจำปีงบประมาณ 2565
o18 E-Service https://www.tessabanphutoei.go... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... เมนู E-Service อยู่หน้าหลักของเว็บไซต์  เลื่อนลงมาด้านล่าง แบบฟอร์มขอน้ำอุปโภคบริโภค และแจ้งไฟ้าดับ/ขัดข้อง
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.tessabanphutoei.go... 1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.tessabanphutoei.go... http://process3.gprocurement.g... https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... ประกาศจากระบบ e-gp  
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา
ประกาศเผยแพร่สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... เดือน ต.ค.65 ,เดือน ธ.ค. 65, เดือน ม.ค.66, เดือน ก.พ.66 , เดือน มี.ค.66  และเดือน พ.ย.66
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.tessabanphutoei.go... -รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565  โดยบันทึกรายงานระบุงบประมาณ สรุปรายการ ปัญหาอุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในหน้าที่ 5 ของบันทึกข้อความ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... นโยบายกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.tessabanphutoei.go... รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... ลงรายละเอียดในเมนูหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลครบทุกองค์ประกอบ  ประกอบด้วย การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ที่ใช้บังคับในปี 2566 และที่ยังมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน  แต่เนื่องจากมีจำนวนไฟล์มาก  สามารถลงได้จำกัดแค่ 10 ลิงค์  จึงยกตัวอย่างมาตอบบางส่วน  แต่มีครบถ้วนนะคะอยู่ในเมนูหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... คู่มือการปฏิบัติกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.tessabanphutoei.go... ช่องทางการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.tessabanphutoei.go... https://www.tessabanphutoei.go... ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่ 1 ต.ค.2565  ถึง 31 มี.ค. 2566
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-811-1119
เทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
โทร : 056-797-650 โทรสาร : 056-797-678
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพุเตย
จำนวนผู้เข้าชม 2,726,724 เริ่มนับ 17 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10