หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพุเตย
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
นางจินตนา ทองใจสด
นายกเทศมนตรีตำบลพุเตย
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
" เทศบาลตำบลพุเตยเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลพุเตย
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์

ก่อสร้างและบูระซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ ทางเท้าและสะพาน

พัฒนาระบบการจราจร

ติดตั้งระบบไฟฟ้าทางสาธารณะ

ขยายการบริการด้านประปา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์

ป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ

เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการศึกษา
กลยุทธ์

ส่งเสริมการศึกษา

จัดการศึกษาอบรมความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น
 
จัดการศึกษาอบรม โดยจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
 
จัดการบริการและส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้ ทักษะในด้านประกอบอาชีพแก่ประชาชน ด้านกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปไปตลอดจนด้านกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน
กลยุทธ์

ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความสามัคคี และสำนึกรักบ้านเกิด
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-797-650
เทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
โทร : 056-797-650 โทรสาร : 056-797-678
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพุเตย
จำนวนผู้เข้าชม 16,565 เริ่มนับ 17 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10